Prodej rostlin

IČ: 65706145

DIČ: CZ7855283128

Spojení:

Kontaktní osoba:Petra Štěrbová
Email:prodejrostlin@email.cz
Telefon:+420 775 107 110
Adresa:Srní 46, 539 01 Hlinsko
EShop:https://www.rostliny.net/eshop/?fEshop=15


Obchodní podmínky:

Základní ustanovení: Dodavatel se zabývá prodejem rostlinného materiálu (dále jen zboží) formou zásilkového prodeje (dále jen prodej zboží). Dodavatel vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jako závazné pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti prodeje zboží.

Objednávka, kupní smlouva: Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: http://www.rostliny.net . Chcete-li dodat Vaše objednané zboží později, uveďte též požadovaný termín dodání. Dále uveďte, zda souhlasíte v případě vyprodání konkrétní odrůdy, barvy či velikosti s adekvátní náhradou či nikoliv. Pokud není uvedeno je toto považováno za souhlas. Prosíme také o uvedení Vašeho telefonního čísla pro případnou konzultaci Vaší objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dnů od jejího obdržení, má se za to, že jí dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty.

Cenové podmínky: Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny v katalogu a jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním předpisem.

Dodání, resp. odběr zboží při zásilkovém způsobu prodeje: Expediční sezóny probíhají 2x v roce, vždy v době, která odpovídá jak možnostem přepravy živých rostlin, tak jejich výsadbě.
- Jarní sezóna probíhá od poloviny ledna do poloviny června, zasílání objednaných rostlin pak dle jednotlivých druhů od druhé poloviny února do konce června.
- Podzimní sezóna probíhá od začátku července do poloviny listopadu, rozesílání objednaných rostlin je pak možné dle konkrétních druhů od druhé poloviny července do konce listopadu.
Uváděné termíny jsou pouze orientační, rozesílání je vždy závislé na konkrétním teplotním průběhu. Znamená to tedy, že v případě přijetí objednávky od druhé poloviny března do poloviny června a od začátku srpna do poloviny listopadu (v době vhodné k sázení rostlin), bude Vaše objednávka vyřízena bez zbytečného odkladu v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 1 týdne od obdržení Vaší objednávky (vyjma sezónní nabídky cibulovin, ovocných stromků, bobulovin, balových růží, balkónových rostlin a skalniček - zde je uveden konkrétní termín odeslání u každé rostliny zvlášť). Před odesláním Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailových zpráv, kde bude uveden předběžný termín doručení.

Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy. Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Zásilky rozesíláme prostřednictvím PPL či České pošty jako "balík do ruky", tzn. že objednané zboží můžete očekávat již druhý den od odeslání balíku. Náklady dopravy zboží do místa odběru nese vždy kupující a činí Kč 89,- za jeden balík s drobným zbožím (semena, cibuloviny či dárkové poukazy) a Kč 149,- za jeden balík s ostatním zbožím (okrasné a ovocné rostliny, hnojiva, chemie, zahradní materiál apod.). Pokud bude Vaše zásilka těžší než 30kg (to je však pouze u objemnějších objednávek), za každý další balík připlatíte již pouze Kč 69,-. V případě objednání vzrostlých ovocných stromků o vel. nad 150cm je navíc k poštovnému účtováno Kč 20,-- za nadměrnou zásilku. KONEČNÁ CENA ZA POŠTOVNÉ JE VŽDY AUTOMATICKY UVEDENA NA KONCI VAŠÍ OBJEDNÁVKY A JE NEMĚNNÁ. Stane-li se však, že je Vaše objednávka z jiných důvodů než váhových rozdělena do dvou balíků, hradíte poštovné pouze jednou. V případě objednávky většího množství zboží zajišťujeme také rozvoz vlastní přepravou. Cena této dopravy je vždy dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Za odeslání balíků na dobírku zákazník navíc uhradí Kč 30,- za poštovní složenku. V případě úhrady převodem tuto částku neplatí, zaplatí pouze náklady na dopravu. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, která slouží i jako daňový doklad.

Záruka: Dodavatel poskytuje na veškeré zboží záruku za vady zboží v délce 24 měsíců, není-li dohodnuto jinak.Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel nepřebírá záruku za vady zboží, které se objevují v důsledku toho, že zboží není používáno obvyklým a řádným způsobem, resp. není-li zboží instalováno nebo užíváno v obvyklých a přiměřených podmínkách. Dodavatel taktéž nepřebírá záruku za vady zboží, jehož používání vyžaduje odborné zacházení a takto s ním nebylo zacházeno. Záruka se nevztahuje na vady zboží nebo jeho části způsobené běžným opotřebením.

Vady zboží, odpovědnost: Vady zboží způsobené jeho přepravou: Vykazuje-li obal zboží při jeho předání kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je transportní obal poškozen, není kupující povinen zboží převzít. V tomto případě vzniká kupujícímu nárok buď na poskytnutí nového zboží nebo na vrácení kupní ceny zboží, a to dle jeho uvážení. Podpisem dodacího listu kupujícím, tento vyslovuje souhlas s jeho převzetím, a současně stvrzuje, že jej obdržel nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy se nebude brát zřetel. Vady zjištěné při prvním použití, max. do 3 dnů od jeho převzetí: V případě těchto vad vymění dodavatel zboží za bezvadný kus vždy, jestliže zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující, reklamace byla dodavateli předem nahlášena nejméně 48 hod. před okamžikem jejího uplatnění. Pokud nejsou splněny shora uvedené náležitosti, postupuje se dle ustanovení odst. 3 tohoto článku. Ostatní vady zboží: V případě jiných vad, než těch, jež jsou uvedeny v odst. 1 a 2 tohoto článku, a to jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo buď na jeho opravu, není-li to účelné, pak na jeho výměnu nebo, není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o vadu neodstranitelnou, pro které nelze zboží užívat nebo odstranitelnou, opětovně se vyskytující, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady neodstranitelné, ale zboží lze užívat, pak má kupující právo na výměnu zboží nebo slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro opravu zboží činí max. 30 dnů. Dodavatel vydá kupujícímu potvrzení o provedení opravy a o době jejího konání. V případě, že kupující nepředá reklamované zboží k reklamaci osobně, nese odpovědnost za vady na něm způsobené jeho přepravou zpět dodavateli. Zboží takto (přepravou mechanicky) poškozené bude dodavatelem zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady. Dodavatel doporučuje kupujícímu zboží přepravované z důvodů uvedených v předešlém odstavci pojistit.

Odstoupení od kupní smlouvy: Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o koupi zboží do 14 dnů od převzetí zboží.
V případě odstoupení je kupující povinen:
- zaslat dodavateli písemně odstoupení od smlouvy s uvedení čísla fakturu a datem nákupu, dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny
- v případě, že již bylo zboží kupujícím převzato, zaslat jej doporučeně a pojištěné zpět na adresu: Petra Štěrbová, Srní 46, 539 01 Hlinsko. V opačném případě dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy. K odstoupení přiložit originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel při převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po odečtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) a poštovného složenkou nebo převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy nepovažuje za plně učiněné a zboží bude vráceno kupujícímu zpět nebo pro něj bude uschováno v skladovacích prostorách dodavatele za manipulační poplatek ve výši 0,1% prodejní ceny zboží za každý den úschovy (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, náklady spojené s užitím prostor pro úschovu a pojištění cizích věcí movitých). Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.

Platební podmínky: Úhrada ceny zboží se provádí před dodáním zboží převodem na účet číslo 2200509804/2010 (jako variabilní číslo uveďte číslo objednávky) nebo dobírkou při převzetí zboží (za poštovní poukázku se navíc hradí Kč 30,--), pokud není dohodnuto jinak.

Závěrečná ustanovení: Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, kde Petra Štěrbová, Srní 46, 53901 Hlinsko vstupuje jako dodavatel, a to ode dne jejich vyhlášení. Petra Štěrbová, Srní 46, 53901 Hlinsko si vyhrazuje právo změny těchto VOP. V Hlinsku dne 21.6.2013.


Další podrobnosti:

Nabízíme velmi široký sortiment kvalitních okrasných a balkónových rostlin pěstovaných v kontejnerech, holandské cibuloviny, semena zeleniny a květin, travní směsi, hnojiva, substráty, léky pro ochranu rostlin, truhlíky a obaly na květiny, rukavice, zahradní techniku (sekačky, nůžky, pily) a zahraní nářadí (motyky, hrábě, kypřiče, nůžky) - to vše pod jednou střechou!


Formy úhrady:

GLS s dobírkou248 Kč
GLS s úhradou převodem199 Kčúčet: 2200509804/2010 (variabilní symbol naleznete na objednávce)
      © Aleš Kyral 2007 - 2022

Věnujte pozornost informaci od jakého prodejce si objednáváte. Pokud se v objednávce bude nacházet více prodejců, budete platit více poštovného a balného.
Dále Vám v rámci jedné objednávky na email v tomto případě přijde více zpráv s položkami od vybraných prodejců a s kontakty na ně.

Za dodávku, informace a materiály které jsou uvedeny v shopech plně zodpovídají jednotliví prodejci.
Stránky www.rostliny.net pouze zprostředkovávají zobrazování ceníků partnerských firem.

Chcete-li se stát prodejci na těchto stránkách, neváhejte mě kontaktovat.