Semenakoexflor

IČ: 66822530

Spojení:

Kontaktní osoba:Petr Mitiska
Email:mitiska@semenakoexflor.cz
Telefon:723 316 791
Adresa:Březinova 895, 544 01 Dvůr Králové n/L
EShop:https://www.rostliny.net/eshop/?fEshop=25


Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí níže uvedeným nákupním řádem a vztahují se na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.semenakoexflor.cz firmou

Petr Mitiska Koexflor
IČ: 66822530
Březinova 895, 54401 Dvůr Králové n/L
Telefonní číslo: +420 723 316 791
Kontaktní e-mail: info@semenakoexflor.cz

a spotřebitelem (kupujícím).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednání zboží

2.1.Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.
2.2. Při první objednávce bude kupujícímu rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování.
2.3. Pokud kupující neobdrží kopii objednávky na zadanou e-mailovou adresu, nebyla objednávka pravděpodobně správně dokončena. V tomto případě nás kontaktujte.
2.4. Minimální výše nákupu semen bez poštovného a balného je 100 Kč.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a jsou již konečné. Nejsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
4.6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.
4.7.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
4.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku jako rozhraní eshopu, email nebo telefonická objednávka při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.12.Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5. Platební podmínky

5.1. Všechny níže uvedené poplatky již obsahují manipulační poplatek /balné/ včetně obalu proti poškození semen ve výši 20 Kč.
5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.2.1 Dobírkou
Při doručení zboží na dobírku je účtován poplatek ve výši 135,-Kč. Zboží je expedováno do 5 pracovních dnů.
5.2.2.Bankovním převodem
Zboží je expedováno do 5 pracovních dnů od připsání platby na náš účet. Poplatek 100,-Kč(doporučeně).
5.2.3.PayPal (platba kartou nebo vaším PayPal účtem)
Poplatek 100,-Kč (doporučeně).
5.3.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
5.4.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5.6.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6.Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
6.2.V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
6.3.Během14-denní lhůty musí kupující doručit prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy.
6.4.Kupující může právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu provozovny nebo sídla prodávajícího prostřednictvím některého z přepravců spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy.
6.5.Zboží, doporučujeme poslat pojištěné a doporučeně (ne na dobírku), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato a bude vráceno zpět.
6.6.Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, zabaleno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Sáčky s osivem se musí vrátit neotevřené.
6.7.Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu platba za zboží zaslána stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal až po obdržení vráceného zboží.
6.8.Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Petr Mitiska Koexflor
Internetový obchod: www.semenakoexflor.cz
Se sídlem: Březinova 895, 54401 Dvůr Králové n/L
IČ: 66822530
E-mailová adresa: mitiska@semenakoexflor.cz
Telefonní číslo: +420 723 316791

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

- Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
- Číslo objednávky:
- Peněžní prostředky za objednání byly zaslány způsobem (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele
- Adresa spotřebitele
- Email:
- Telefon: - Místo/Datum
- Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

(*)Potřebné údaje doplňte.

7. Dodání zboží a přeprava

7.1.Zboží je expedováno do 5 pracovních dnů prostřednictvím České pošty. Distribuce probíhá výhradně formou zásilkového prodeje. Semena jsou posílána podle výběru v PE zavíracích sáčkách nebo v barevných sáčkách.
7.2.Jakmile je zboží odesláno, je plně v rukou přepravce. Jelikož neodpovídáme za to, jakým způsobem nakládá dopravce se zbožím, je ve vlastním zájmu zákazníka, aby si zboží při převzetí pod dohledem pracovníka přepravní společnosti zkontroloval. Pokud kupující narazí na poškozené zboží, nebo nekompletní objednávku, přepravce je povinný sepsat s vámi záznam o obsahu zásilky. Jiná možnost reklamace nemusí být u dopravce uznána.
7.3.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.4.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.Storno objednávky / Reklamace

8.1.Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.
8.2.Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku v případě, že objednané zboží nedosahuje hodnoty 100 Kč bez poštovného a balného. Objednávky pod tento limit budou automaticky zrušeny. U bankovního převodu, pokud nebude platba na náš bankovní účet provedena do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

9.Odpovědnost za vady, záruka

9.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.)
9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
9.3.Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
9.4.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
9.5.Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
9.6.Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
9.7.Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí 24 měsíců nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
9.8.Z povahy zboží (semena) vyplývá, že za klíčivost semen ručí prodávající do dne expirace uvedené na sáčku. V souladu s § 2167 písm. d), občanského zákoníku, se nepoužije záruční doby určené v předchozím odstavci v případech, kdy to vyplývá z povahy věci. Tím nejsou nijak dotčena ostatní práva spotřebitelů z vadného plnění.
9.9.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Březinova 895, 54401 Dvůr Králové n/L. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10.Reklamace

10.1.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
10.2.Reklamaci je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od prodávajícího a v záruční době.
10.3.V případě reklamace je potřeba přiložit kopii faktury nebo jiný doklad prokazující koupi zboží.
10.4.Reklamované zboží doporučujeme poslat pojištěné a doporučeně (ne na dobírku), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato a bude vráceno zpět.
10.5.Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě.
10.6.Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
10.6.1.vada vznikla nesprávným používáním zboží, nesprávnou péčí o něj, vada byla způsobena působením vyšší moci nebo vyplývá-li to z povahy věci.
10.7. Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho může kupující požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny náleží kupujícímu v případě, že není zvoleno právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu vadného zboží.

11.Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
11.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz
11.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
12.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
12.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Zasílání obchodních sdělení

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14. Doručování

14.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
14.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
14.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4.Vyřizování stížností
15.4.1.Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Petr Mitiska Koexflor, Březinova 895, 54401Dvůr králové n/L
Adresa elektronické pošty: info@semenakoexflor.cz
Telefon: +420 723316791

ZÁSILKY NA SLOVENSKO

Objednávejte prosím v EUR. Platba v CZK je určena pouze pro zákazníky z ČR.

Dodání zboží

Zboží je expedováno do 5 pracovních dnů v pořadí jak objednávky přicházejí prostřednictvím České pošty. Distribuce probíhá výhradně formou zásilkového prodeje.

Způsoby platby:

Všechny níže uvedené poplatky již obsahují manipulační poplatek /balné/ včetně obalu proti poškození semen ve výši 20 Kč.

Bankovním převodem
Zboží je expedováno do 5 pracovních dnů od připsání platby na náš účet. Poplatek EUR 4,06 (doporučeně).

PayPal (platba kartou nebo vaším PayPal účtem)
Poplatek EUR 4,06 (doporučeně).

Platbu lze předem poslat i v cenném psaní - pouze na dotaz.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.Ostatní obchodní podmínky se řídí výše uvedeným nákupním řádem. Tyto podmínky jsou platné od 10.3 2017 do odvolání nebo vydání nových obchodních podmínek.

Limity objednávky:

minimální cena objednávky:100,00 Kč


Další podrobnosti:

E-shop Semenakoexflor se zabývá prodejem semen exotických rostlin, netradičních letniček, trvalek, venkovních dřevin, jehličnanů, kaktusů a sukulentů. Naše nabídka také obsahuje semena zeleniny, cibulovin, hlíznatých, léčivých a aromatických rostlin. Osivo pochází převážně od zahraničních firem. Část sortimentu nabízíme také v barevných sáčkách s návodem na výsev a pěstování na zadní straně. V našem e-shopu naleznete nejširší sortiment exotických rostlin. Některé druhy nabízíme jako jediní v ČR!!!


Formy úhrady:

Bankovní převod - ČR100 KčPlatební údaje obdržíte spolu se zálohovou fakturou. Zboží je expedováno až po připsání platby na náš účet. Úhradu za zboží prosíme provést do 5 pracovních dnů od obdržení zálohové faktury.
Bankovní převod - Slovensko5.76 €Platební údaje obdržíte spolu se zálohovou fakturou. Zboží je expedováno až po připsání platby na náš bankovní účet. Úhradu za zboží prosíme provést do 5 pracovních dnů od obdržení zálohové faktury.
Dobírka - ČR135 Kč
© Aleš Kyral 2007 - 2024                 DONATE / příspěvek na provoz stránek
                       

Věnujte pozornost informaci od jakého prodejce si objednáváte. Pokud se v objednávce bude nacházet více prodejců, budete platit více poštovného a balného.
Dále Vám v rámci jedné objednávky na email v tomto případě přijde více zpráv s položkami od vybraných prodejců a s kontakty na ně.

Za dodávku, informace a materiály které jsou uvedeny v shopech plně zodpovídají jednotliví prodejci.
Stránky www.rostliny.net pouze zprostředkovávají zobrazování ceníků partnerských firem.

Chcete-li se stát prodejci na těchto stránkách, neváhejte mě kontaktovat.