IČ: 05979561

Spojení:

Kontaktní osoba:
Email:hortus.spes@seznam.cz
Telefon:
Adresa:Růžová 100/10, 664 64 Dolní Kounice
EShop:https://www.rostliny.net/eshop/?fEshop=8


Obchodní podmínky:

Základní ustanovení
Dodavatel - Zahradnictví Hortus spes - J&V komfort s.r.o. se zabývá prodejem převážně rostlinného materiálu (dále jen zboží), a to jak formou přímého prodeje, tak formou zásilkového prodeje (dále jen prodej zboží).
Dodavatel - Zahradnictví Hortus spes vyhlašuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jako závazné pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti prodeje zboží.

Objednávka, kupní smlouva
Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: http://www.kvetina.net. Objednávku lze provést také telefonicky, e-mailem nebo písemně na samostatném papíře, kde je nutné uvést:název rostliny (lze i český název, případně synonyma), kód, odrůdu př. barvu,velikost, počet objednaných kusů,cenu,dodací adresu.
Chcete-li obdržet Vaše objednané zboží později uveďte také Vámi požadovaný termín dodání (není závazný). Dále uveďte zda souhlasíte v případě vyprodání konkrétní odrůdy či barvy případně velikosti s adekvátní náhradou či nikoliv.Pokud není uvedeno je toto považováno za souhlas. Prosíme také o uvedení telefonního čísla pro případnou konzultaci Vaší objednávky. Minimální hodnota objednávky je 300,-Kč (hodnota rostlin).
Takto učiněná objednávka je závazná.
Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí přísluš. ustanoveními 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dní od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty. Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží, z důvodu vyprodání nebo nízké kvality.

Cenové podmínky
Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny na webové adrese: http://www.kvetina.net Ceny v tomto ceníku uvedené jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním
předpisem.
Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez zvláštního oznámení. Při změně ceny zboží je vždy v ceníku na příslušné webové stránce uveden den, od něhož je tato nová cena platná (den aktualizace). V tomto případě vždy platí, že cena je platná ihned od zveřejnění.

Dodání, resp. odběr zboží při zásilkovém způsobu prodeje
Dodávky objednaného zboží budou dle provozních možností dodavatele realizovány v co možná nejkratším termínu, maximálně do 30 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, resp. ode dne úhrady kupní ceny zboží, nastane-li tento den později.
Do této lhůty se nezapočítavají dny, které pro své klimatické podmínky nedovolují zboží zasílat Ve výjimečných případech může být, po domluvě s kupujícím, dodací lhůta delší. Nesouhlasí-li kupující s delší dodací lhůtou, kupní smlouva se ruší.
Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy.
Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Způsob dopravy určuje dodavatel dle kritéria vhodnosti pro daný druh a množství zboží (např. prostřednictvím pošty, autopřepravce apod.)
Náklady dopravy zboží do místa odběru nese vždy kupující.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje 1x výtisk faktury, která slouží i jako daňový doklad.

Záruka
Dodavatel poskytuje na veškeré zboží záruku za vady zboží v délce 24 měsíců, není-li dohodnuto jinak.
Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Dodavatel nepřebírá záruku za vady zboží, které se objeví v důsledku toho, že zboží není používáno obvyklým a řádným způsobem, resp. není-li zboží instalováno nebo užíváno v obvyklých a přiměřených podmínkách
Dodavatel taktéž nepřebírá záruku za vady zboží, jehož používání vyžaduje odborné zacházení a takto s ním nebylo zacházeno.
Záruka se nevztahuje na vady zboží nebo jeho části způsobené běžným opotřebením.

Vady zboží, odpovědnost
Vady zboží způsobené jeho přepravou: Vykazuje-li obal zboží při jeho předání kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je transportní obal poškozen, není kupující povinen zboží převzít. V tomto případě vzniká kupujícímu nárok buď na poskytnutí nového zboží nebo na vrácení kupní ceny zboží, a to dle jeho uvážení.
Podpisem dodacího listu kupujícím, tento vyslovuje souhlas s jeho převzetím, a současně stvrzuje, že jej obdržel nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou přepravy se nebude brát zřetel.
Vady zjištěné při prvním použití, max. do 3 dnů ode dne převzetí: V případě zjištění těchto vad vymění dodavatel zboží za bezvadný kus vždy, jestliže zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující; reklamace byla dodavateli předem nahlášena nejméně 48 hod.před okamžikem jejího uplatnění; dané zboží je běžně dostupné v distribuční síti (nebylo vyrobeno nebo speciálně upraveno na přání kupujícího).
Pokud nejsou splněny shora uvedené náležitosti, postupuje se dle ustanovení odst. 3. tohoto článku.
Ostatní vady zboží : V případě jiných vad, než těch, jež jsou uvedeny v odst. 1. a 2. tohoto článku, a to jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo: buď na jeho opravu, není-li to účelné, pak na jeho výměnu nebo, není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z ceny zboží; jde-li o vadu neodstranitelnou, pro které nelze zboží užívat nebo odstranitelnou, opětovně se vyskytující, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; jde-li o vady neodstranitelné, ale zboží lze užívat, pak má kupující právo na výměnu zboží nebo slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Lhůta pro opravu zboží činí maximálně 30 dní.
Dodavatel vydá kupujícímu potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.
V případě, že kupující nepředá reklamované zboží k reklamaci osobně, nese odpovědnost za vady na něm způsobené jeho přepravou zpět dodavateli. Zboží takto (přepravou mechanicky) poškozené bude dodavatelem zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady. K přepravě reklamovaného zboží je kupující povinen použít výhradně originální obaly.
Dodavatel doporučuje kupujícímu zboží přepravované z důvodů uvedených v předešlém odstavci pojistit.

Postup při reklamaci
Při uplatňování reklamace je kupující povinen dodržovat následující postup:
- vyplnit formulář (na požádání bude zaslán dodavatelem, nebo si jej můžete stáhnout ZDE), s důrazem na správné vyplnění údajů o typu výrobku, jeho výrobním čísle, čísle prodejního dokladu a popisu závady;
- zaslat zboží spolu s vyplněným formulářem na adresu (vždy jako cenný balík bez dobírky - v případě zaslání na dobírku toto zboží nebude převzato a ani nebudou hrazeny náklady na takto zaslané zboží) Zahradnictví Hortus spes - J&V komfort s.r.o., Růžová 100/10, 664 64 Dolní Kounice.
Kupující je povinen předat zboží k reklamaci pouze v originálním obalu. Dodavatel přijme k reklamaci i zboží, které není zabaleno v původním obalu, ale nenese odpovědnost za jeho poškození při přepravě do autorizovaného servisu.

Řešení sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Neoprávněná reklamace
Neoprávněnost reklamace doloží dodavatel kupujícímu písemným vyjádřením.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi zboží do 14 dní od převzetí zboží.
V případě odstoupení je kupující povinen:
- zaslat dodavateli písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury a datem nákupu, dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny;
- v případě, že již bylo zboží kupujícím převzato, zaslat jej doporučeně a pojištěné zpět na adresu: Zahradnictví Hortus spes - J&V komfort s.r.o., Růžová 100/10, 664 64 Dolní Kounice; v opačném případě dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy; k odstoupení přiložit originál dokladu o koupi; v případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.)
Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel po převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po odečtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy nepovažuje za platně učiněné a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady zpět nebo pro něj bude uschováno v skladovacích prostorách dodavatele na adrese: Zahradnictví Hortus spes - J&V komfort s.r.o., Růžová 100/10, 664 64 Dolní Kounice za manipulační poplatek ve výši 0,1% prodejní ceny zboží za každý den úschovy (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, náklady spojené s užitím prostor pro úschovu a pojištění cizích věcí movitých).
Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.

Platební podmínky
Úhrada ceny zboží se provádí před dodáním zboží nebo dobírkou při převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak. Dodavatel může požadovat platbu předem.

Storno objednávky - Nevyzvednutí zásilky.
Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, kde Zahradnictví Hortus spes - J&V komfort s.r.o., Růžová 100/10, 664 64 Dolní Kounice vystupuje jako dodavatel, a to ode dne jejich vyhlášení. Zahradnictví Hortus spes, - J&V komfort s.r.o., Růžová 100/10, 664 64 Dolní Kounice si vyhrazuje právo změny těchto VOP. Každá změna VOP bude vyhlášena vhodným způsobem minimálně 1 měsíc přede dnem její účinnosti.

Limity objednávky:

minimální cena objednávky:300,00 Kč


Další podrobnosti:

Nabízíme široký sortiment rostlinného materiálu za skutečně české ceny. Dodáváme jen sazenice a vzrostlé rostliny nikoliv semena rostlin. Nákup u nás není podmíněn žádnou registrací, proto o Vás nejsou shromažďovány žádné informace. Taktéž není nutný odběr více kusů od jednoho druhu. Cílem našeho zahradnictví je nabídnout zákazníkům velmi široký sortiment rostlin a to jak z naší produkce tak i ostatních zahradníků a to výhradně tuzemských. Rostliny pocházející z našich klimatických podmínek jsou nejvyšší zárukou pro jejich další úspěšný růst.


Formy úhrady:

DPD - dobírka195 KčRostliny jsou zasílány prostřednictvím DPD. Dodání je do následujícího pracovního dne od podání. Zásilky jsou avizovány SMS zprávou a e-mailem. Zásilky možno on-line sledovat, upravovat trmín a místo dodání.
DPD - platba předem155 KčRostliny jsou zasílány prostřednictvím DPD. Dodání je do následujícího pracovního dne od podání. Zásilky jsou avizovány SMS zprávou a e-mailem. Zásilky možno on-line sledovat, upravovat trmín a místo dodání.
© Aleš Kyral 2007 - 2024                 DONATE / příspěvek na provoz stránek
               

Věnujte pozornost informaci od jakého prodejce si objednáváte. Pokud se v objednávce bude nacházet více prodejců, budete platit více poštovného a balného.
Dále Vám v rámci jedné objednávky na email v tomto případě přijde více zpráv s položkami od vybraných prodejců a s kontakty na ně.

Za dodávku, informace a materiály které jsou uvedeny v shopech plně zodpovídají jednotliví prodejci.
Stránky www.rostliny.net pouze zprostředkovávají zobrazování ceníků partnerských firem.

Chcete-li se stát prodejci na těchto stránkách, neváhejte mě kontaktovat.